1.I was sorry that I had to leave the party early, because I was enjoying myself.

2. I saw you yesterday from the bus. Why where you using a stick?

3.Ann said that she  on holiday.I said that I hoped that she was enjoying herself.

4.While he was watering the flowers it began to rain.

5.I found this ring as I was diging in the garden.

Translate into English

  1. Երբ տեսա նրան, նա նկարում էր պատի վրա: When I saw him, he was drawing on the wall.
  2. Երբ մեքենավարում էի, ոստիկանը կանգնեցրեց ինձ։When I was driving, polishmen stopped me.
  3. Երբ նա գիրք էր կարդում, հեռախոսը զանգեց։ When she was reading book, the phone called.
  4. Մինչ հյուրերը պարում էին, գողը ներխուժեց տուն։While guests were dancing, the thief broke into the house․
  5. Երբ ժամանեցի կայարան, Մերին ինձ էր սպասում։ When I arrived at the station, Mary was waiting for me