Թեմա 2.
Հարց 1.Նշել տնտեսական հարաբերությունների տեսակները.
1) Վարչահրամայական տնտեսական համակարգ
2) Շուկայական տնտեսական համակարգ
3) Խառը տնտեսական համակարգ

Հարց 2. Նշել շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը.
Դրական կողմերն են՝
1) Խթանում է արտադրության բարձր արդյունավետություն
2) Արդարացիորեն բաշխում է եկամուտները ըստ աշխատանքի արդյունքների
Բացասական կողմեր՝
1) Շուկայական մեթոդներուվ հնարավոր չէ լուծել հասարակության սոցիալական հիմնախնդիրները
2) Բնական ռեսուրսներ ոչ արդյունավետ օգտագործում և շրջակա միջավայրի պաշտպանության մեխանիզմի բացակայուոյունը


Հարց 3. Ինչ է վարչահրամայական տնտեսությումը.

Վարչահրամայական տնտեսությունը տնտեսական համակարգ է, որտեղ հիմնական տնտեսական որոշումնեօն ընդունվում են պետության կողմից, որն իր վրա է վերցնում հասարակության տնտեսական գործունեության կազմակերպչի գործառույթը:


Հարց 4. Ինչ է տնտեսական աճը.


Տնտեսական աճը բարդ ու բազմակողմանի տնտեսական երևույթ, տնտեսագիտության տեսության և տնտեսական քաղաքականության կարևոր բիմնախնդիրներից մեկն է: Տնտեսական աճը երկրի տնտեսության ամփոփ բնութագրիչն է, որը պայմանավորված է ոչ միայն արտադրական ռեսուրսներով, քաղաքականությամբ, օրենսդրության այլև բազմաթիվ հոգեբանական և սոցիալական գործոնները: