Թեմա 4.
Հարց 1. Որն է պահանջարկի և պահանջմունքի տարբերությունը.
Պահանջարկը ապրաանքնրեի և ծառայությունների այն քանակությունն է, որը գնորդը պատրաստ է ձեռք բերել տվյալ գնով և տվյալ պահին:
Պահանջմունքը մարդու ունեցած կարիքն է ինչ-որ բանի վերաբերյալ, իսկ պահանջարկը վճարունակ պահանջմունքն է, այսինքն պահանջմունքներ այն մասը, որոնց դիմաց սպառողը պատրաստ է և կարող է վճարել:


Հարց 2. Ներկայացնել պահանջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոնները.
1) Բնակչության եկամուտ
2) Շուկայի չափեր
3) Նույնանման ապրանքների պահանջարկը և գինը
4) Սպասումները
5) Գնորդների թիվը, Գնորդներ ճաշակը,Նախասրությունները, Ազգային առանձնահատկությունները
6) Գովազդը
7) Եկամտի և փոխարինման էֆեկտները


Հարց 3. Ինչից է կախված առաջարկի ծավալը.
Առաջարկի ծավալը կախված է ապրանքի գնից նրա արտադրության վրա ծախսվող արտադրզկան ռեսսւրսների գնից և այլ գործոններից:


Հարց 4. Ոին է հավասարակշռված գինը.
Առաջարկի և պահանջարկի կորերի հատման կետը(E) ցույց ք տալիս առք սւ վզճզռքի այն իրական գինը (OP1),որն անվանում են հավասարակշռված գին: Միայն այդ գնի դեպքում է շուկա դուրս բերված ապրանքների քանակը համընկնում գնոըմների քանակին, կամ պահանջարկն ու առաջարկը հավասար են(D=S):