Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

  • My First Blog Post

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • Արաջադրանք

    կմ/ժ արտահայտեմ մ/վ-ով, 36 կմ/ժ, 72 կմ/ժ, 108կմ/ժ1.36կմ/ժ=36*1000/3600=10մ/վ2.72կմ/ժ = 72*1000/3600=20մ/վ3.108կմ/ժ = 108*1000/3600=30մ/վ 2.մ/վ արտահայտեմ սմ/վ-ով30մ/վ=30*100=3000 սմ/վ240մ/վ=240*1000=24000060մ/վ=60*100=6000 3.Ավտոմեքենայի արագությունը 60կմ/ժ է: Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 րոպե ժամանակահատվածում:V=60կմ/ժ | v = 60կմ/ժ = 60/60=1t = 15ր | s=v*t =1*15=15s=?

  • Translate sentences:

    Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին I hope they will be ready by 8pm. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի: I am sure it will be easy. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին: They will be in Yerevan tomorrow at 4 pm Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու: We will be… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started